0 Kč
Jste u nás poprvé?
Registrujte se!
  • Bude mít přehled o stavu své objednávky.
  • Akční nabídky jen pro registrované.
  • Rychlejší a pohodlnější nákup.
Registrovat
Stávající zákazník
Zapomenuté heslo
 
Zapomenuté heslo

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

společnosti Maděra a Šípek, spol. s r.o.
IČ: 45144664
se sídlem Poděbrady, Kluk 116, PSČ 290 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 8881

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto záruční a reklamační podmínky společnosti Maděra a Šípek, spol. s r.o., IČ: 45144664, se sídlem Poděbrady, Kluk 116, PSČ 290 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 8881 (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran týkající se uplatnění práv z vadného plnění vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“), a to v případě, kdy kupující je spotřebitelem, tj. člověkem, který při nákupu zboží od prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. Tyto záruční a reklamační podmínky obsahují informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, jakož i informaci o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.
1.2. Práva kupujícího z vadného plnění, jakož i ze záruky, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele).

2. Jakost při převzetí

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
2.3. Projeví-li se vada na věci v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Záruka za jakost a práva z vadného plnění

3.1. Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku za jakost na dobu 24 měsíců od převzetí věci. V jednotlivých případech může prodávající stanovit delší záruční dobu. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
3.2. V případě prodeje věci již použité se záruční doba, resp. doba pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na polovinu dle § 2168.
3.3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající upozorňuje kupujícího, že běžná životnost výrobku (tedy doba, po kterou při správném užívání může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a způsobu užívání vydržet) může být kratší, než stanovená záruční doba, přičemž opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (vyčerpání životnosti výrobku) není vadou, z níž by byl prodávající zavázán. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, záruka se nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží, vyplývá-li to z povahy věci. V uvedených případech nelze uplatnit práva z vad ve smyslu § 2165 občanského zákoníku a těchto podmínek.
3.4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, pokud kupující vadu sám způsobil anebo způsobila-li vadu vnější událost. V těchto případech jde zejména o vady vzniklé v důsledku nedodržení podmínek pro odbornou montáž a instalaci, nesprávného používání v rozporu s návodem k použití či účelem, pro které je zboží určeno, dále v důsledku neodborné obsluhy, nedostatečné údržby apod.

4. Postup při uplatnění reklamace

4.1. Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je vada zboží zjištěna, nejpozději do konce záruční doby.
4.2. Ve většině případů může kupující uplatnit reklamaci přímo v příslušném záručním servisu. Uplatněním reklamace přímo v záručním servisu kupující urychlí vyřízení reklamace. Seznam záručních servisů je obvykle přiložen k návodu k obsluze zboží, nebo je součástí záručního listu. Záruční servis vhodný pro uplatnění reklamace zakoupeného zboží kupující také zjistí na internetových stránkách, případně dotazem zaslaným na e-mail prodávajícího info@oaza.cz. Kupující může uplatnit reklamaci rovněž v provozovně prodávajícího na adrese Poděbrady, Kluk 116, PSČ 290 01.
4.3. Prodávající kupujícímu doporučuje, aby jej před uplatněním reklamace kontaktoval telefonicky na telefonním čísle +420 325 600 341 nebo na e-mailu info@oaza.cz. za účelem dohodnutí nejvhodnějšího postupu při uplatnění reklamace pokud jde o subjekt, na nějž se s reklamací obrátit, způsob doručení zboží k reklamaci, případnou návštěvu servisního technika apod.
4.4. Dle povahy reklamovaného zboží lze ve většině případů reklamaci uplatnit korespondenčně a zboží zaslat k reklamaci prostřednictvím přepravní služby. V takovém případě jej kupující zabalí do obalu, který vyhovuje přepravě křehkého zboží, aby nemohlo dojít k poškození zboží, a zásilku označí příslušnými symboly, jako např. „křehké“, „neklopit“ apod. Společně s reklamovaným zbožím kupující zašle prodávajícímu sdělení o uplatnění reklamace s popisem vytýkaných vad, požadovaným způsobem vyřízení reklamace a platnými kontaktními údaji. Přijetí zboží k reklamaci je kupujícímu neprodleně potvrzeno prostřednictvím e-mailu.
4.5. V případě velkých spotřebičů (lednice, pračky, myčky apod.) a bojlerů je většinou nutné dohodnout se na návštěvě servisního technika v místě kupujícího. Servisní technik v takovém případě sepíše protokol o vytýkaných vadách, uplatnění reklamace, o požadovaném způsobu vyřízení reklamace, jakož i o vyřízení reklamace, je-li reklamace vyřízena na místě. Obvykle je možno dohodnout servisní zásah v místě používání. Ve výjimečných případech se výrobek odváží do servisního střediska.
4.6. Pokud kupující zboží reklamuje osobně, je s ním sepsán reklamační protokol o uplatnění reklamace, vytýkaných vadách a požadovaném způsobu vyřízení reklamace.
4.7. Pro vyřízení reklamace je kupující vždy povinen prokázat, že zboží zakoupil u prodávajícího, a to nejlépe dokladem o nákupu, který obdržel společně se zbožím..
4.8. Zboží je nutné reklamovat v úplném stavu s kompletním příslušenstvím..
4.9. Kupující je povinen předat zboží k reklamaci čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami..
4.10. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby před předáním zboží k reklamaci zálohoval veškerá data nacházející se na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, které jsou součástí reklamovaného zboží – při manipulaci se zbožím nutné k vyřízení reklamace může dojít k jejich ztrátě..
4.11. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, případně záručnímu servisu, veškerou součinnost k ověření

5. Vyřízení reklamace

5.1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
5.2. Alternativně může kupující v případě vady věci požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
5.3. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad (výměnu věci), nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Je-li požadavek na výměnu věci nebo její součásti vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
5.4. Vznikne-li kupujícímu nárok na výměnu věci nebo její součásti, avšak tato výměna není možná (prodávající např. již dalšími kusy zboží nedisponuje), může kupující od kupní smlouvy odstoupit.
5.5. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nemůže odstranit vadu na věci, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.
5.6. V případě odstranitelné vady věci, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující kromě práva na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny právo na výměnu věci či na odstoupení od kupní smlouvy.
5.7. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
5.6. Prodávající nebo záruční servis rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má v takovém případě kromě práva na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny taktéž právo na výměnu věci či na odstoupení od kupní smlouvy.
5.7. Kupující je o vyřízení reklamace vyrozuměn prostřednictvím emailu.
5.8 Pokud si kupující nevyzvedne zboží po vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, bude mu prodávajícím účtováno skladné ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace ani do 6 měsíců ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, je prodávající oprávněn zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
5.9V případě důvodné (oprávněné) reklamace má kupující právo na úhradu nutných nákladů, které účelně vynaložil při uplatnění práv z vad zboží.
5.10V případě, že je vyřízená reklamace odeslána přepravní službou, je zapotřebí zkontrolovat, zda zásilka nejeví známky poškození, pokud je zjištěno poškození jejího obsahu až po rozbalení zásilky, doporučuje se klientovi, aby si ve vlastním zájmu pořídil fotodokumentaci rozbalované zásilky a ponechal si obal zásilky včetně jeho výplní. Ihned po zjištění poškození rozbaleného zboží by měl zákazník s dopravcem či doručující osobou sepsat zápis o škodě, a to v souladu s podmínkami doručujících subjektů nejpozději do 2 dnů. O podrobnějším postupu při vyřízení nahlášení škody na zásilce doručující službě se reklamující může informovat přímo u konkrétního doručujícího subjektu nebo také u obchodníka.


6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tento reklamační řád zapracovává příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Práva spotřebitele, která mu eventuálně garantuje zahraniční právní řád místa, kde má kupující své obvyklé bydliště, pokud jde zároveň o místo, kam může být zboží dodáváno, nejsou tímto reklamačním řádem dotčena.
6.2. Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím lze mimosoudně řešit například prostřednictvím České obchodní inspekce či prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line vytvořené Evropskou komisí. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na internetových stránkách těchto subjektů prostřednictvím uvedených odkazů. Prodávající kupujícímu doporučuje, aby se předtím, než přistoupí k mimosoudnímu řešení sporů, obrátil s vzniklou situací na prodávajícího přímo, například prostřednictvím e-mailové adresy info@oaza.cz.

Pokud si nevíte rady s reklamací, neváhejte kontaktovat naše operátory na tel. +420 325 600 341 nebo na e-mailu info@oaza.cz.


V Poděbradech dne 01.05.2016

Maděra a Šípek, spol. s r.o.