Akční zbožíVýprodejTelefonní objednávky +420 325 600 311 Po-Pá 7:00 - 19:00 hod.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELE

společnosti Maděra a Šípek, spol. s r.o.
IČ: 45144664
se sídlem Poděbrady, Kluk 116, PSČ 290 01
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8881

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto záruční a reklamační podmínky společnosti Maděra a Šípek, spol. s r.o., IČ: 45144664, se sídlem Poděbrady, Kluk 116, PSČ 290 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8881 (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran týkající se uplatnění práv z vadného plnění vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“), a to v případě, kdy kupující je spotřebitelem, tj. člověkem, který při nákupu zboží od prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.
1.2. Práva kupujícího z vadného plnění, jakož i ze záruky, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele).

2. Jakost při převzetí

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů..
2.2. Projeví-li se vada na věci v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3. Práva z vadného plnění

3.1. Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku za jakost na dobu 24 měsíců od převzetí věci. V jednotlivých případech může prodávající stanovit delší záruční dobu. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
3.2. V případě prodeje věci již použité se záruční doba, resp. doba pro uplatnění práv z vadného plnění zkracuje na polovinu.
3.3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, záruka se nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží, vyplývá-li to z povahy věci. V uvedených případech nelze uplatnit práva z vad ve smyslu § 2165 občanského zákoníku.
3.4. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, pokud kupující vadu sám způsobil anebo způsobila-li vadu vnější událost. V těchto případech jde zejména o vady vzniklé v důsledku nedodržení podmínek pro odbornou montáž a instalaci, nesprávného používání v rozporu s návodem k použití či účelem, pro které je zboží určeno, dále v důsledku neodborné obsluhy, nedostatečné údržby apod.

4. Postup při uplatnění reklamace

4.1. Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je vada zboží zjištěna, nejpozději do konce záruční doby.
4.2. Kupující může uplatnit reklamaci v záručním servisu, jestliže je umístěn v místě pro kupujícího bližším, než provozovna prodávajícího na adrese Poděbrady, Kluk 116, PSČ 290 01. Pokud se provozovna prodávajícího nachází blíže kupujícímu, může kupující reklamaci uplatnit v provozovně prodávajícího, tedy dle svého výběru. Uplatněním reklamace přímo v záručním servisu kupující urychlí vyřízení reklamace.
4.3. Seznam záručních servisů je obvykle přiložen k návodu k obsluze zboží, nebo je součástí záručního listu. Záruční servis vhodný pro uplatnění reklamace zakoupeného zboží kupující také zjistí na internetových stránkách www.najdiservis.cz, případně dotazem zaslaným na e-mail prodávajícího info@oaza.cz.
4.4. Před odesláním zboží do zvoleného servisu doporučujeme kupujícímu nejprve servis kontaktovat a dohodnout se na dalším postupu (doručení reklamovaného zboží do servisu osobně nebo poštou). V případě velkých spotřebičů (lednice, pračky, myčky apod.) je ve většině případů možno dohodnout se na vyzvednutí zboží v místě kupujícího. Servisní technik v takovém případě sepíše protokol o vytýkaných vadách, uplatnění reklamace, o požadovaném způsobu vyřízení reklamace, jakož i o vyřízení reklamace, je-li reklamace vyřízena na místě. V případě velkých spotřebičů (lednice, pračky, myčky apod.) je ve většině případů možno dohodnout servisní zásah v místě používání. Ve výjimečných případech se výrobek odváží do servisního střediska.
4.5. Pro vyřízení reklamace je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
4.6. V případě, že kupující zasílá zboží k reklamaci prostřednictvím přepravní služby, zabalí jej do obalu, který vyhovuje přepravě křehkého zboží, aby nemohlo dojít k poškození zboží, a zásilku označí příslušnými symboly, jako např. „křehké“, „neklopit“ apod. Společně s reklamovaným zbožím kupující zašle prodávajícímu sdělení o uplatnění reklamace s popisem vytýkaných vad a požadovaným způsobem vyřízení reklamace. Obdobně kupující postupuje také v případě uplatnění reklamace přímo u prodávajícího nebo v záručním servisu.
4.7. Zboží je nutné reklamovat v úplném stavu s kompletním příslušenstvím. Před odesláním doporučujeme zboží očistit.

5. Vyřízení reklamace

5.1. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.
5.2. Alternativně může kupující v případě vady věci požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
5.3. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad (výměnu věci), nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Je-li požadavek na výměnu věci nebo její součásti vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
5.4. Vznikne-li kupujícímu nárok na výměnu věci nebo její součásti, avšak tato výměna není možná (prodávající např. již dalšími kusy zboží nedisponuje), může kupující od kupní smlouvy odstoupit.
5.5. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nemůže odstranit vadu na věci, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.
5.6. V případě odstranitelné vady věci, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující kromě práva na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny právo na výměnu věci či na odstoupení od kupní smlouvy.
5.7. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
5.6. Prodávající nebo záruční servis rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má v takovém případě kromě práva na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny taktéž právo na výměnu věci či na odstoupení od kupní smlouvy.
5.7. Kupující má právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložil při uplatnění práv z vad zboží.
5.8 Ihned po přijetí zboží k reklamaci je kupujícímu prostřednictvím emailu zasláno potvrzení o přijetí zboží k reklamaci.
5.9 Kupující bude o vyřízení reklamace vyrozuměn prostřednictvím emailu.


Průběh reklamace:

  1. Vyplňte prosím reklamační formulář,který je přístupný po přihlášení do systému. Stačí použít svůj nákupní login, přihlásit se pod svým heslem a zde vyplnit požadované údaje.
  2. Pokud budete Vaše zboží zasílat poštou či přepravní společností, musí být na balíku zřetelně vyznačeno reklamační číslo, pod kterým je vadné zboží evidováno. Balík musí obsahovat seznam zboží. Pokud nemáte vytvořené reklamační číslo pro reklamovaný produkt, je nutné přiložit doklad o nákupu zboží a průvodní dopis s přesným popisem vady a platnými kontaktními údaji.
  3. Poštovné platí zákazník. Pokud je reklamace zákazníkovi uznána, je mu následně poštovné proplaceno.
  4. Pracovník reklamačního oddělení Vás bude neprodleně kontaktovat.
  5. Zákonná lhůta na vyřízení reklamace je 30 dnů (v případě PO 60 dnů).
  6. Závěrem Vám zašleme vyrozumění o reklamaci

Důvody reklamace:

  1. nefunkční zboží
  2. mechanické poškození při přepravě
  3. nekompletní zboží
  4. zboží neodpovídající objednávce

Pokud při převzetí zboží od přepravce zjistíte, že je obal poškozen, nebo porušen, zboží nepřebírejte a informujte o tomto naší společnost emailem na eshop@oaza.cz nebo tel. +420 325 600 311.

V případě, že budete poškozenou zásilku přijímat, řádně výhrady zaznamenejte do protokolu přepravní společnosti a neprodleně kontaktujte naše ehopové pracovníky.

Pokud si nevíte rady s reklamací, neváhejte kontaktovat naše operátory na tel. +420 325 600 356

V případě potřeby se můžete obrátit přímo na autorizované servisy. Autorizované servisy přinášejí vyšší komfort a rychlost při řešení Vašich reklamací.
Doporučujeme Vám využívat těchto servisů přímo. Servisní partneři jsou osvědčenými subjekty, na které se spoléháme. Odpadá tak prodleva v logistice mezi námi a servisem, kam zboží zasíláme taktéž.


V Poděbradech dne 01.01.2014

Maděra a Šípek, spol. s r.o.